محمدمهدی گورنگی

فیلم بازنده

فیلم بازنده فیلمی ایرانی است که که توسط قاسم جعفری در سال ۱۳۸۳ ساخته شد و در همان سال به اکران عمومی درآمد. به گزارش خوبو، بازنده موضوعی درام-اجتماعی دارد. این فیلم از سایت معتبر ادامه مطلب