1

قهرمانان سری آ

قهرمانان سری آ / serie a trophy

قهرمانان سری آ باشگاه هایی هستند که موفق شده اند در پایان یک فصل مسابقات لیگ ایتالیا به قهرمانی دست یابند و فاتح اسکودتو شوند.

پس از چهار بار تغییر نام مسابقات، سرانجام از فصل 1929/30 مسابقات با نام سری آ برگزار شد و تاکنون با همین نام ادامه دارد.

تمامی قهرمانان لیگ ایتالیا

مسابقات فوتبال لیگ ایتالیا از فصل 1898 آغاز شد و جنوا به اولین باشگاهی بدل شد که فاتح مسابقات می شود. اینترمیلان نیز اولین فاتح مسابقات از میان قهرمانان سری آ بوده است.

لیگ ایتالیا تاکنون با پنج نام مختلف برگزار شده است. از سال 1898 تا 1903 عنوان لیگ “Campionato Italiano di Football” (قهرمانی فوتبال ایتالیا) بوده است. از سال 1904 تا اولین رقابت فصل 1921/22 تحت عنوان “Prima Categoria” (دسته اول) برگزار شد. سپس به مدت پنج فصل به “Prima Divisione” (دسته اول) تغییر نام داد. از فصل 1926/27 به مدت سه فصل نام “Divisione Nazionale” (لیگ ملی) بر روی آن قرار داده شد و سرانجام از فصل 1929/30 با نام “Serie A” (سری آ) برگزار شد.

لیست قهرمانان Campionato Italiano di Football

سالقهرمان
1898جنوا (1)
1899جنوا (2)
1900جنوا (3)
1901آث میلان (1)
1902جنوا (4)
1903جنوا (5)

لیست قهرمانان Prima Categoria

سال/فصلقهرمان
1904جنوا (6)
1905یوونتوس (1)
1906آث میلان (2)
1907آث میلان (3)
1908پرو ورچلی (1)
1909پرو ورچلی (2)
1909/10اینتر میلان (1)
1910/11پرو ورچلی (3)
1911/12پرو ورچلی (4)
1912/13پرو ورچلی (5)
1913/14کازاله (1)
1914/15جنوا (7)
1916/17-1918/19به دلیل جنگ جهانی اول برگزار نشد
1919/20اینتر میلان (2)
1920/21پرو ورچلی (6)
1921/22FIGCنووزه (1)

لیست قهرمانان Prima Divisione

فصلقهرمان
1921/22CCIپرو ورچلی (7)
1922/23جنوا (8)
1923/24جنوا (9)
1924/25بولونیا (1)
1925/26یوونتوس (2)

لیست قهرمانان Divisione Nazionale

فصلقهرمان
1926/27قهرمان نداشت
1927/28تورینو (1)
1928/29بولونیا (2)

لیست قهرمانان سری آ (Serie A)

فصلقهرمانسرمربیکاپیتان
1929/30اینتر میلان (3)آرپاد ویسلئوپولدو کونتی
1930/31یوونتوس (3)کارلو کارکانوویرجینیو روزتا
1931/32یوونتوس (4)کارلو کارکانوویرجینیو روزتا
1932/33یوونتوس (5)کارلو کارکانوویرجینیو روزتا
1933/34یوونتوس (6)کارلو کارکانوویرجینیو روزتا
1934/35یوونتوس (7)کارلو بیگاتوویرجینیو روزتا
1935/36بولونیا (3)آرپاد ویس
1936/37بولونیا (4)آرپاد ویس
1937/38اینتر میلان (4)آرماندو کاستلاتزیجوزپه مه آتزا
1938/39بولونیا (5)هرمان فلسنر
1939/40اینتر میلان (5)تونی کارگنلیجوزپه مه آتزا
1940/41بولونیا (6)هرمان فلسنر
1941/42آاس رم (1)آلفرد شافرآمدئو آمادی
1942/43تورینو (2)آندراس کوتیک
آنتونیو یانی
اسوالدو فرینی
1944غیر رسمی
1944/45به دلیل جنگ جهانی دوم برگزار نشد
1945/46تورینو (3)لوییجی فررووالنتینو ماتزولا
1946/47تورینو (4)لوییجی فررووالنتینو ماتزولا
1947/48تورینو (5)ماریو اسپرونهوالنتینو ماتزولا
1948/49تورینو (6)لسلی لیوسلی
اوبردان اوسلو
والنتینو ماتزولا
1949/50یوونتوس (8)جسی کارورکارلو پارولا
1950/51آث میلان (4)لایوش سیزلرآندره آ بونومی
1951/52یوونتوس (9)گئورگی ساروسیکارلو پارولا
1952/53اینتر میلان (6)آلفردو فونیآتیلیو جووانینی
1953/54اینتر میلان (7)آلفردو فونیآتیلیو جووانینی
1954/55آث میلان (5)هکتور پوریچلیگونار نوردال
1955/56فیورنتینا (1)ساندرو پوپوفرانچسکو روزتا
1956/57آث میلان (6)جوزپه ویانینیلس لیدهولم
1957/58یوونتوس (10)لیوبیشا بروچیچجامپیرو بونی پرتی
1958/59آث میلان (7)جوزپه ویانینیلس لیدهولم
1959/60یوونتوس (11)رناتو چزارینیجامپیرو بونی پرتی
1960/61یوونتوس (12)رناتو چزارینیجامپیرو بونی پرتی
1961/62آث میلان (8)نرئو روکوچزاره مالدینی
1962/63اینتر میلان (8)هلنیو هرراجاچینتو فاکتی
1963/64بولونیا (7)فولویو برناردینیجاکومو بولگارلی
1964/65اینتر میلان (9)هلنیو هرراآرماندو پیکی
1965/66اینتر میلان (10)هلنیو هرراآرماندو پیکی
1966/67یوونتوس (13)هریبرتو هرراارنستو کاستانو
1967/68آث میلان (9)#نرئو روکوجانی ریورا
1968/69فیورنتینا (2)برونو پسائولاجانکارلو ده سیستی
1969/70کالیاری (1)مانلیو اسکوپینیوپیرلوییجی چرا
1970/71اینتر میلان (11)جووانی اینورنیتزیجاچینتو فاکتی
1971/72یوونتوس (14)چستمیر ویتسپالکساندرو سالوادوره
1972/73یوونتوس (15)چستمیر ویتسپالکساندرو سالوادوره
1973/74لاتزیو (1)توماسو مائسترلیجوزپه ویلسون
1974/75یوونتوس (16)کارلو پارولاجوزپه فورینو
1975/76تورینو (7)لوییجی رادیچهکلودیو سالا
1976/77یوونتوس (17)جووانی تراپاتونیجوزپه فورینو
1977/78یوونتوس (18)جووانی تراپاتونیجوزپه فورینو
1978/79آث میلان (10)نیلس لیدهولمجانی ریورا
1979/80اینتر میلان (12)اگنیو برسلینیگراتزیانو بینی
1980/81یوونتوس (19)جووانی تراپاتونیجوزپه فورینو
1981/82یوونتوس (20)جووانی تراپاتونیجوزپه فورینو
1982/83آاس رم (2)نیلس لیدهولمآگوستینو دی بارتولومی
1983/84یوونتوس (21)#جووانی تراپاتونیگائتانو شیرآ
1984/85هلاس ورونا (1)اسوالدو بانیولیروبرتو تریچلا
1985/86یوونتوس (22)جووانی تراپاتونیگائتانو شیرآ
1986/87ناپولی (1)اوتاویو بیانکیدیگو مارادونا
1987/88آث میلان (11)آریگو ساکیفرانکو بارزی
1988/89اینتر میلان (13)جووانی تراپاتونیجوزپه بارزی
1989/90ناپولی (2)آلبرتو بیگوندیگو مارادونا
1990/91سمپدوریا (1)وویادین بوشکوفلوکا پلگرینی
1991/92آث میلان (12)فابیو کاپلوفرانکو بارزی
1992/93آث میلان (13)فابیو کاپلوفرانکو بارزی
1993/94آث میلان (14)فابیو کاپلوفرانکو بارزی
1994/95یوونتوس (23)مارچلو لیپیروبرتو باجو
1995/96آث میلان (15)فابیو کاپلوفرانکو بارزی
1996/97یوونتوس (24)مارچلو لیپیآنتونیو کونته
1997/98یوونتوس (25)مارچلو لیپیآنتونیو کونته
1998/99آث میلان (16)آلبرتو زاکرونیپائولو مالدینی
1999/00لاتزیو (2)اسون گوران اریکسونالساندرو نستا
2000/01آاس رم (3)فابیو کاپلوفرانچسکو توتی
2001/02یوونتوس (26)مارچلو لیپیالساندرو دل پیرو
2002/03یوونتوس (27)مارچلو لیپیالساندرو دل پیرو
2003/04آث میلان (17)کارلو آنچلوتیپائولو مالدینی
2004/05قهرمان نداشت
2005/06اینتر میلان (14)روبرتو مانچینیخاویر زانتی
2006/07اینتر میلان (15)روبرتو مانچینیخاویر زانتی
2007/08اینتر میلان (16)روبرتو مانچینیخاویر زانتی
2008/09اینتر میلان (17)ژوزه مورینیوخاویر زانتی
2009/10اینتر میلان (18)*ژوزه مورینیوخاویر زانتی
2010/11آث میلان (18)ماسیمیلیانو الگریماسیمو آمبروزینی
2011/12یوونتوس (28)آنتونیو کونتهالساندرو دل پیرو
2012/13یوونتوس (29)آنتونیو کونتهجانلوییجی بوفون
2013/14یوونتوس (30)آنتونیو کونتهجانلوییجی بوفون
2014/15یوونتوس (31)ماسیمیلیانو الگریجانلوییجی بوفون
2015/16یوونتوس (32)ماسیمیلیانو الگریجانلوییجی بوفون
2016/17یوونتوس (33)ماسیمیلیانو الگریجانلوییجی بوفون
2017/18یوونتوس (34)ماسیمیلیانو الگریجانلوییجی بوفون
2018/19یوونتوس (35)ماسیمیلیانو الگریجورجو کیه لینی
2019/20یوونتوس (36)مائوریتزیو ساریجورجو کیه لینی
2020/21اینتر میلان (19)آنتونیو کونتهسمیر هاندانوویچ
2021/22آث میلان (19)استفانو پیولیالسیو رومانیولی
2022/23ناپولی (3)لوچانو اسپالتیجووانی دی لورنتزو
2023/24اینتر میلان (20)سیمونه اینزاگیلائوتارو مارتینز
*باشگاه هایی که موفق به کسب سه گانه شدند
† باشگاه هایی که موفق به قهرمانی در جام باشگاه های اروپا / لیگ قهرمانان اروپا شدند
‡ باشگاه هایی که موفق به قهرمانی در لیگ اروپا / جام یوفا شدند
#باشگاه هایی که موفق به قهرمانی در جام در جام اروپا شدند

در دو فصل 2004/05 و 2005/06، یوونتوس موفق به کسب اسکودتو شد، اما با اتفاقات موسوم به کالچوپولی این افتخارات از این تیم پس گرفته شد. عنوان فصل 2005/06 به اینتر میلان داده شد. همچنین قهرمانی فصل 1926/27 به دلیل تبانی از تورینو پس گرفته شد. مسابقات سال 1944 به صورت غیررسمی برگزار شد و در سال 2002 قهرمانی به صورت افتخاری به اسپتزیا اهدا شد.

رکوردداران قهرمانی متوالی در سری آ

یوونتوس با کسب 9 قهرمانی متوالی بین فصول 2011/12 تا 2019/20 رکوردی دست نیافتنی از خود در سری آ به جای گذاشت.

نام باشگاهتعداد قهرمانی متوالیفصول قهرمانی متوالی
یوونتوس92011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
یوونتوس51930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35
تورینو51942/43, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49
اینترمیلان52005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10

پرافتخارترین قهرمانان سری آ

پرافتخارترین تیم های سری آ

یوونتوس با 36 عنوان قهرمانی (بدون احتساب دو عنوان قهرمانی که به دلیل کالچوپولی از این تیم پس گرفته شد) پرافتخارترین تیم در راه کسب اسکودتو است. اینتر (20) و میلان (19) به ترتیب در رده‌های بعدی این لیست قرار گرفته اند.

نام باشگاهقهرمانینایب قهرمانیفصول قهرمانی
یوونتوس36211905, 1925/26, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1949/50, 1951/52, 1957/58, 1959/60, 1960/61, 1966/67, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05*, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
اینتر میلان20161909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06*, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24
میلان19161901, 1906, 1907, 1950/51, 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1961/62, 1967/68, 1978/79, 1987/88, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04, 2010/11, 2021/22
جنوا941898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914/15, 1922/23, 1923/24
تورینو781926/27*, 1927/28, 1942/43, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1975/76
بولونیا741924/25, 1928/29, 1935/36, 1936/37, 1938/39, 1940/41, 1963/64
پرو ورچلی711908, 1909, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1920/21, 1921/22(CCI)
آاس رم3141941/42, 1982/83, 2000/01
ناپولی381986/87, 1989/90, 2022/23
لاتزیو271973/74, 1999/2000
فیورنتینا251955/56, 1968/69
کالیاری111969/70
کازاله11913/14
نووزه11921/22(FIGC)
هلاس ورونا11984/85
سمپدوریا11990/91

پرافتخارترین شهرهای ایتالیا

شهر تورین با کسب 43 عنوان قهرمانی بالاتر از شهر میلان که 39 قهرمانی کسب کرده، پرافتخارترین شهر ایتالیا در رقابت‌های سری آ است.

شهرهای جنوا (10)، بولونیا (7)، ورچلی (7)، رم (5)، ناپل (3)، فورانس (2)، کالیاری (1)، کازاله مونفراتو (1)، نووی لیگوره (1) و ورونا (1) در رده‌های بعدی قرار دارند.

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

  • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *